Общи условия за използване на интернет сайта http://institutet-science.com/

Уважаеми потребители, моля прочетете внимателно следния текст, преди да използвате http://institutet-science.com/ (за краткост още „Сайта“). Настоящите общи условия имат силата на ДОГОВОР между потребителите на Сайта и Института по Т – Наука, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на Сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Посредством достъпа до (зареждането) Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте Сайта.

I. Използвани понятия
Следните думи се употребяват в целия текст със следния смисъл:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

„УСЛУГА/И“ на сайта включват:

 

  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • възможност за контакт с нас на следния e-mail: pr@institutet-science.com;

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.

II. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Института по Т – Наука.
Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

III. Авторско право и сродни права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали публикувани на сайта са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Конфиденциалност

Институтът по Т – Наука се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством изпратени запитвания на горепосочения e-mail адрес (за повече информация вижте секцията „Как защитаваме личните Ви данни“).

V. Ограничаване на отговорността

Институтът по Т – Наука прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Институтът по Т – Наука не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Института по Т – Наука за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Институтът по Т – Наука не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Сайта.
Институтът по Т – Наука не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които евентуално Сайта съдържа препратки.
Институтът по Т – Наука има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на Сайта.

VI. Промени

Институтът по Т – Наука си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в Сайта, заедно със съобщение за промените в общите условия.
За всички неуредени с настоящите общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Последна редакция 06.06.2017