Трансцендентният Анализ

Трансцендентният Анализ като Практически Метод на Трансцендентната Наукa.

Трансцендентният Анализ представлява една нова (но същевременно и много древна) концепция и теоретична постановка в науката, която изучава Цялостното Явление наречено Човек, в многобройните му сложни мулти-дименсионални (много-измерни) и взаимно обусловени и преливащи се едно в друго (трансцедиращи) проявления, които определят както моментното-персонално, така и биографичното-исторично развитие на всяка личност поотделно и на цялото човечество като общност от личности.

Съвременният Трансцендентен Анализ произтича и се разкрива като научен метод от последните достижения на основни науки като квантовата физика, медицината, психиатрията, психологията, философията, теологията, лингвистиката, антропологията, системния анализ, методологията и други. Като резултат, Трансцендентният Анализ представлява основното ядро в една много по-обширна научна постановка наречена Теория за Човека, която от своя страна е в същината на Трансцендентната Наука, която навлиза във всички клонове на съвременната наука като качествено по-висок етап в нейното развитие.

 

Според Трансцендентната Аналитична Теория – Човешкото Същество е едно Мулти-дименсионално (много-измерно) Явление (Битие, Присъствие) по своята структура и екзистенция (съществувание). Първо и основно следствие от това е основополагащото правило, което постулира, че Човешкият Потенциал, по дефиниция, е мулти-дименсионален (много-измерен). Това означава, че проявеното му/й Историческо (Биографично) Настояще е само ЕДНО от многото възможни Явления (Битиета) на същото/същата. Историята, социологията, антропологията, психологията, психиатрията, философията, теологията, лингвистиката, системния анализ и методологията – всички те поотделно изучават различни аспекти на това Явление, в неговите/нейните минали и настоящи състояния. Медицината, психиатрията, психологията и теологията, например, изследват и боравят с паралелни дименсии (измерения) на това Явление, като отразяват състояния на съществувание, възприемани днес съответно като здравословни (нормени), патологични (абнормени) и свръх-сетивни (супернормени). От това става ясно, обаче, че при други исторически и духовни обособености, именно „свръх-сетивните“ състояния могат да станат „нормени“, а днешните т.нар. „здравословни“ или „нормени“ състояния да станат „поднормени“ или „абнормени“. Очевидно е имало и исторически реалности, при които някои състояния правилно определяни днес като „патологични“ и „абнормени“, са били считани като „супер-нормени“ поради явната „извън-сетивност“ или „свръх-сетивност“ проявявани при подобни състояния.

Тук е редно да се отбележи и общоизвестният от квантовата физика факт, че резултатът от всяка научна постановка и наблюдение зависи изключително от Наблюдателя и изходната му Позиция и Дефиниция. Това означава, че светът който е наблюдаван от един Наблюдател, е съвършено различен от света, който не е наблюдаван от този Наблюдател, и вероятно дори „несъществуващ“ (според „Дефиниция за Съществувание“) при липсата на какъвто и да е Наблюдател въобще!

Това означава, че Дефинициите и Наблюдателите имат неотменима роля за състоянието на света, такъв какъвто го познаваме и силата за промяна на същия свят е заключена в способността за промяна именно в същите Дефиниции и Наблюдатели! Това е ТЕОРЕМА със съдбовно за всеки един от нас значение, тъй като Наблюдателите в нашия индивидуално-видим свят (или по-точно светове!) сме именно „НИЕ“, каквато и да е интимната същност и мулти-дименсионалност на това „наше“ Човешко Явление; а Дефинициите са именно „Нашите Дефиниции“ – т.е „Словесните Определения“ на същото „наше“ Явление, каквато и да се окаже ширината, височината и дълбочината на мулти-дименсионалността на Това Явление!

Трансцендентният Анализ като Практически Метод на Трансцендентната Наука, която постулира Теорията за Човека, дефинира многобройните паралелни дименсии (измерения) и ни показва откъде идваме исторически (биографично), къде се намираме в настоящето (в дименсионален план) и накъде отиваме, както в хронологичното бъдеще, така и в цикличното „свръх-сетивно“ или т.нар. „архитипно-митологично“ време. Поради това, като методология Трансцендентният Анализ е изключително ефективен инструмент за осъществяване (постигане) на Трансцедиращ Ефект (трансцедиране, превъзмогване) отвъд настощите ни (личностови) слабости (и патологични наклонности), и отвъд едно-дименсионални ограничения и вътрешни противоречия, които във взаимните си отношения и въздействия произвеждат цялото многообразие от най-безобидните до най-сериозните психологични, психо-соматични, соматични (телесни) и психо-социални (обществени) нарушения и заболявания. По този начин Трансцендентният Анализ разкрива нови възможности за получаване на излекуване и просперитет „от вътре“, чрез отключването на „вътрешния“ мулти-дименсионален Потенциал вроден във всяка личност и в човечеството като цяло.

Открития

Откритията на д-р Стефан Гайд и Института по Т-Наука

библия-бесика

Библия Бесика

Откритата Библия на Прорицателите

Оброчната Плочица от Градешница

Разчетена

plocka-gradeshnica
plochka-karanovo

Сакралната Плочица от с. Караново

Разчетена

Кивотът на Орфеевия Завет

Открит

orfeeviya-zavet

Основатели

Д-р Стефан Гайд

Д-р Стефан Гайд

Основател на Института по Т-Наука
/1960-2013/

„Пътят до едно истинско откритие е винаги всъщност историята на намиране на самия себе си.“

Д-р Стефан Гайд е роден през 1960 г. в сърцето на Древна Тракия (днешна България).
От края на 80-те години живее със семейството си предимно в Калифорния, САЩ, където се занимава с психиатрия, психоанализа, лингвистика и древни езици, философия и религия.
Основател е на Института по Трансцендентна Наука и Психоанализ в началото на 90-те години в Лонг Бийч, Калифорния.
Автор е на редица публикации в областта на психиатрията и трансцендентния психоанализ.
Трудовете му в областта на Трансцендентната Тракология довежда до революционното му откритие – Декодирането на древната тракийска писменност. Неговата методология променя завинаги основни концепции в науката и историографията.
На 17.12.2013г., едва на 53 години, напуска този свят, при съмнителни и неизяснени обстоятелства.

guidefoundation.org

Акад. Цветан Гайд

Директор на Института по Т-Наука

Всяко знание дава на притежателя му определена власт в областта, в която то оперира. Но само Едно e Знанието, което ти дава власт над собственото ти съществуване… То е безценно!

Акад. Цветан Гайд е роден през 1966 година в София (Древна Сердика). Като учен енциклопедист, д-р по трансцендентна психология и интегрално богословие, е популярен с изследванията си в областта на културологията, антропологията, философията, религията и изкуството.
Директор на Академия Орфика, Цветан Гайд е популярен с изявите и творбите си в Орфическото изкуство, както и с драматургични и филмови възстановки на древните свещени обичаи в народните традиции и културното ни наследство.
http://tsvetanguide.com/

Акад. Цветан Гайд