Оброчната Плочица от с. Градешница

Оброчната Плочица от с. Градешница (Врачанско)* – От епохата на енеолита / халколита (датирана на около 7000 години, или пето хилядолетие пр.н.ера)

 

Фиг. А Фотография на оброчната плочица
Фиг. Б Компютърно обработена фотография на плочицата
Фиг. В Схематична рисунка на оброчната плочица
Фиг. Г Стилизиран йероглифен препис на плочицата

 

Пиктографските знаци, които са сравнително ясно отчетливи на плочицата (фиг.А), могат да се представят в компютърно-обработен вариант и схематично по начина показан съответно на фиг. Б и фиг. В. (Възможно е някои допълнителни знаци да са изличени в последствие или да не се открояват добре на находката, поради което не са взети в предвид при този изследователски прочит). Същите пиктографски знаци биха изглеждали като йероглифния надпис на фиг. Г, когато се напишат с по-късния и по-стилизиран пиктографски скрипт, който е известен от пирамидните текстове на Древен Египет, тук изразен с компютърния му калиграфски вариант.

 

Става очевидно, че текстът представен на фиг. Б, фиг. В и фиг. Г, е един и същ текст – едно към едно – и двата калиграфски стила (ранно-тракийският и късно-египетският) изразяват един и същ идентичен пиктографски скрипт, достигнал до нас във вида си показан на фиг. А.

Изводът e ясен:

  1. Писмото използувано върху плочицата, намерена в нашата земя – Древна Тракия и това използувано върху подобни плочици и в пирамидните текстове на Древен Египет е едно и също писмо.
  2. Намерената Тракийска Плочица от Градешница предхожда по давност подобни намерени в Египет с около две хилядолетия. От това следва, че скриптът на писмото им е възникнал първо в Тракия и е пренесен и разпространен по-късно в Египет. Не е напълно изключена и възможността скриптът да е възникнал първоначално другаде и елитите на Тракия и Египет да са го приели зависимо или независимо едни от други – от този трети източник, но данни за такава трета възможност до сега не са установени.
  3. Скриптът в Тракия вероятно е останал с ограничено ползуване, само като таен свещен език за посветения елит, защото не са намерени досега данни за масова всестранна употреба и стилизация от рода на тези, които настъпват по-късно в Древен Египет.

 

Текстът на Оброчната Плочица от Градешница се чете в посока отдясно-наляво и преводът му, (ако следваме известните преводни правила за пиктографското писмо употребявано в Египет) е със следното или близко на него смислово съдържание, ред по ред както следва:

 

Триединният Бог (или боговете) обхожда (обитава в) Тракия, или
Боже, който си в територията на Тракия

Говоря Истината (Обещавам) да дам (давам) дарове на великия Божий Син

Прославям великия Бог (да прославя великия Бог)

Храмът на Бога е велика крепост (скривалище), или
Боже, който си в храма си, бъди ми крепост и защита (защити ме)!

 

Или на по-съвременен език, както бихме се изразили днес ние, преводът би бил по-близък до следния:

 

(1) О, Триединни Боже, който обитаваш в Тракия,
(2) Свидетелствувам Истинно и (обричам се да ти) принасям дарове, велики Божий Сине,
(3) И само теб (ще) величая, О велики Боже мой,
(4) Ти, който си в храма си, (моля) избави ме!

 

За повече подробности читателят може да направи справка с първата книга от тази поредица: “Тракийското Писмо Декодирано – I”

Най-новото разкритие за Плочата от Градешница, което не беше включено в анализа й в книга Първа, обаче, е изключително важно и изисква специално внимание, защото касае името на легендария праотец на Тракия – Орфей! Както вече е известно, от буквалния превод на пиктографският текст върху Оброчната Плочка, в четвъртия ред на записа пише следното: “Боже, който си в храма, бъди ми защита” (или “Храмът Божий е моя защита”).

Това, което излезе наяве при последните изследвания, обаче, при търсене на съответните произношения на йероглифите на думите в Египетския език, беше твърде иненадващо!
Йероглифът употребен в Плочката от Градешница и означаваш “Боже, който си в храма” (или “ Храмът Божий”), се състои от съответно от йероглифа – “Бог”, който се произнася “Нути”** и йероглифа – “Храм”, който се произнася “Орфей”**, “Ерфей” и затова може да се преведе едновременно и като името на праотеца Орфей!

Използвайки в превода на Плочката този новооткрит факт, цялата фраза по-горе получава още един много вълнуващ преводен вариант, който звучи примерно така: “Боже на Орфей (или “Боже, който си в Орфей”), бъди ми крепост и защита!”

Тъй като Оброчната Плочка от Градешница е най-ранният древен документ, който представлява Завет с Божеството (около 5000 г пр.н. ера) и името на “Орфей” (“Храм”) е “подписано” върху нея, ние можем да направим следните няколко съдбовни изводи:

  1. Легендарният Патриарх на Траките – Орфей, който е светоно известен (чрез по-късните класически антични автори) като основател на Дионисиевата религия и Орфическите мистерии, както и свързаните с тях храмова музика, храмов ритуал и храмово служение (залегнали в основите на всички последващи религиозни традиции), най-вероятно е живял много преди времето на първите свидетелствуващи за него гръцки извори, и не е изключено това да е било непoсредствено преди, или около времето на написването на Плочката от Градешница, върху която ясно личи неговото пиктографско име!!! Нещо повече – бидейки за древнитe Траки това, което библейският Моисей много по-късно става за еврейския народ, а именно – Медиатор (Посредник) на Древния Завет между Бога и народа му (в нашия случай – Тракийския народ), както и с всичко свързано с неговата религия и ХРАМА му, никак не е чудно, че името на Орфей се превръща също в нарицателно име, означаващо именно думата “Храм” в древния Тракийски език, како и в Северно-Египтския (Бохарски) диалект, повлиян от него (виж гл. “Гракийският Цар Тцер в Египет” в Книга Първа на Тракийското Писмо Декодирано)!
  2. Горното означава също, че гръцките митове, споменаващи името му, са вероятно една много по-късна изопачена или най-малкото крайно неточна версия на неговата действителна биография, или пък отражение на биографията на друг много по-късно негов потомък в Тракия, който е носил почетното и легендарно име на Първия Орфей, подобно на многото юдеи, носещи името на легендарния Първи Моисей в по-късни епохи, та даже и до ден днешен!
  3. Тъй като Оброчната Плочка от Градешница представлява законов Договор, т.е. Завет между Бога и човека, и тъй като своебразният подпис с пиктографското име на Тракийския Патриарх – Орфей е гравирано върху нея, тя може да бъде вече разглеждана като Плоча на Орфеевия (или Орфическия) Завет между Бога и Тракийския народ, аналогично на Двете Плочи на Моисеевия Завет между Бога и Еврейския народ, описани в Тората (Петокнижието на Моисей) хилядолетия по-късно. Това дава основание Заветната Плоча на Орфеевия Завет, в лицето на Оброчната Плоча от Градешница, да бъде считана и за първата Плоча на Първия Завет между Бога и човека в цялата световна история на цивилизацията и религията!

Плочките от Градешница и Караново, обаче, не са единствените по рода си намерени на територията на Древна Тракия. Има множество други подобни плочки известни на археолозите, които са от същия по-широк географски ареал и се отнасят приблизително към същия исторически период от време (5-то до 4-то хилядолетие пр.н. ера). Разбира се, точното периодизиране никак не е толкова лесна работа, защото изисква употребата на методики с множество технически подробности, някои от които са в различна степен противоречиви и затова нерядко оспорвани от едни или други учени, които изтъкват едни или други находки като по-древни или по-ранни от останалите с по няколко столетия. Това обаче по-често не е меродавното мнение на повечето специалисти, и затова ние няма да се впускаме в този род технически подробности в нашата работа. Достатъчно е тук да уточним, че намерените плочки в Тартария (днешна Румъния) са очевидно представители на същата Тракийска Писменост, която бе разчетена за първи път върху плочките от Градешница (Врачанско, България) и Караново (Новозагорско, България) и от самото начало станаха обект на интерес за разчитане от мен и моя екип към Института по Трансцендентна Наука.

Виж също декодирането на текстовете върху други артефакти съдържащи Тракийското Пиктографско Писмо

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

* Към момента на Първото Издание на тази книга, оригиналът на Плочицата се съхранява в Регионалния Исторически Музей в гр. Враца.
** в Бохарския (Северно-Египетски Коптски)

Виж Още Открития